Numer 4 – 2003

W świetle badań europejskiego Monitoringu Zintegrowanego można zgodzić się z tezą Prigogine, że ten „nasz świat bez ustanku pracuje, aby przesunąć coraz dalej granice poznawalnego i wartościowego, aby wyjść poza rzeczy, które są nam dane by wymyślić coś nowego i lepszego”. Rosnące zasoby danych o funkcjonowaniu geoekosystemów z ich poszczególnymi składnikami i kolejne próby ich uporządkowania uczą nas pokory do przyrody. Ona to z niespotykaną nigdzie indziej dokładnością, skutecznością i szybkością dzięki samoorganizacji utrzymuje swój porządek. Z pełną świadomością stwierdzamy to w 10-lecie działalności Stacji Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej. Z upływem czasu staje się ona ośrodkiem postępu wiedzy naukowej o funkcjonowaniu otaczającego nas środowiska przyrodniczego. Jest ona jednocześnie kuźnią rozwoju młodej kadry naukowej, która dzięki zdobytej tu wiedzy bardziej racjonalnie będzie spełniała swoje obowiązki społeczne.
Kolejny, czwarty zeszyt Regionalnego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w serii wydawniczej Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w czterech działach problemowych Koncepcje, Metody, Wyniki, Edukacja zawiera 9 oryginalnych artykułów naukowych z najnowszych wyników badań i studiów. Retrospektywnie rozpatrując minione 10 lat działania Stacji należy stwierdzić istotny postęp w pojmowaniu funkcjonowania przyrody i lepsze zrozumienie, że wiedza wymaga czasu. W dziale Koncepcje przedstawiono syntetyczne ujętą relację z 10- lecia realizacji Monitoringu Zintegrowanego w regionie Świętokrzyskim oraz uzasadnienia się potrzebę włączenia monitoringu geosfery do systemu Monitoringu Zintegrowanego. Dział Metody zawiera opracowania o znaczeniu teoretycznym i praktycznym. Są to: charakterystyka zespołu metod oceny stanu jakości powietrza atmosferycznego i depozycji substancji w monitoringu ekosystemów leśnych oraz analiza optymalnego szacowania ładunków składników rozpuszczonych w odpływie rzecznym na podstawie 7 procedur statystycznych. Wyniki wieloletniego monitoringu są podstawą opracowań zmian użytkowania gruntów zlewni potoku Grodarz z wykorzystaniem ortofotomap lotniczych i GIS oraz charakterystyki dynamiki masy opadu organicznego w latach 1994-2002 w dwóch drzewostanach górskiej kwaśnej buczyny na głównym masywie Łysogór. W centralnej części Gór Świętokrzyskich badano przestrzenne zróżnicowanie opadu podokapowego w drzewostanie jodłowo-bukowym oraz w południowo-zachodniej części tego regionu – zawartość w glebie, igliwiu i korze sosny zawartości pierwiastków metalicznych po zmniejszeniu emisji alkalicznej. W dziale Edukacja przedstawiono problem monitoringu kulturowej powierzchni ziemi.
Wyrażamy nadzieję, że zamieszczone w czwartym zeszycie serii Regionalnego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego artykuły znajdą zainteresowanie u czytelników. Zapraszamy jednocześnie do dalszej współpracy publikacyjnej.

Kielce,  grudzień 2003                                                                    Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

 

Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski Realizacja koncepcji Zintegrowanego Monitoringu  Środowiska Przyrodniczego w regionie świętokrzyskim w 10-lecie jego inauguracji
Stefan Kozłowski Propozycja monitoringu geosfery
Alojzy Kowalkowski Metody oceny stanów jakości powietrza atmosferycznego i depozycji substancji w monitoringu ekosystemów leśnych
Eugeniusz Nowocień, Bogusław Podolski, Rafał Wawer Zmiany użytkowania gruntów zlewni potoku Grodarz z wykorzystaniem ortofotomap lotniczych i GIS na podstawie wieloletniego monitoringu
Alojzy Kowalkowski, Marek Jóźwiak Dynamika masy opadu organicznego w latach 1994-2002 w dwóch drzewostanach górskiej kwaśnej buczyny na głównym masywie Łysogór
Rafał Kozłowski Przestrzenne zróżnicowanie opadu podokapowego w drzewostanie jodłowo-bukowym w centralnej części Gór Świętokrzyskich
Anna Świercz Zawartości pierwiastków metalicznych w glebie, igliwiu i korze sosny po zmniejszeniu imisji alkalicznej
Henryk Stawicki Monitoring kulturowej powierzchni ziemi – kształtowanie krajobrazu przez człowieka od najdawniejszych czasów