Profil

Człowiek XXI wieku bardziej niż kiedykolwiek jest świadomy zmian w środowisku przyrodniczym, szczególnie w obliczu narastającej ich gwałtowności i katastrofalnych przejawów występujących w różnych regionach świata.

Rozwój techniczny społeczeństw końca XX wieku nabrał niezwykłego tempa i trwa nadal, eksploatując jednocześnie świat istot żywych i wszystkie elementy biotopu. Dlatego dziś, bardziej niż kiedykolwiek, człowiek musi być świadomy transformacji zachodzących w otaczającej go rzeczywistości przyrodniczej, tak by następnym pokoleniom pozostawić możliwość czerpania przyjemności z przyrody w każdym jej wymiarze.

Charakterystyczną cechą wielu współcześnie najważniejszych problemów środowiskowych jest to, że rozpoznajemy je dopiero wtedy, gdy przyczyny przeminęły niezbadane, a działania i presje wciąż się nasilają. W pewnym momencie staje się oczywiste, że to właśnie one mają znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Dlatego bardzo ważnym stał się stały, rozwijający się nowoczesny system technicznego i biologicznego zintegrowanego monitoringu środowiska.

Wobec stale rosnących zasobów danych o dynamice rozwojowej elementów składowych środowiska przyrodniczego istotna jest wymiana informacji. Jej celem powinno być precyzowanie kierunków dalszego rozwoju monitoringu uwzględniającego coraz wyraźniej zaznaczające się długookresowe trendy przemian w środowisku przyrodniczym regionów, a nawet całych kontynentów Ziemi.

Możliwość wymiany informacji, relacje badawcze na zachodzące zmiany oraz podstawy do rzeczowej, naukowej dyskusji stwarzają łamy czasopisma Monitoring Środowiska Przyrodniczego. W zakresie merytorycznym czasopisma, jest miejsce na informacje o przemianach środowiska przyrodniczego pogrupowane i przedstawiane jako Koncepcje, Metody, Wyniki i Edukacja. Tak zaproponowany układ treści daje duże możliwości zarówno tym autorom, którzy planują badania środowiskowe, którzy już je realizują i uzyskują konkretne wyniki swych badań, jak i tym, którzy poprzez edukację chcą wpływać na świadomość ekologiczną społeczeństwa.