Dla autorów

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

 1. Redakcja przyjmuje do druku oryginalne, do tej pory nie publikowane artykuły dotyczące problematyki monitoringu środowiska przyrodniczego w następujących działach: koncepcje, metody, wyniki, edukacja.
 2. Termin nadsyłania prac: do 30 marca i 30 września każdego roku
 3. Objętość pracy: 8–10 stron druku komputerowego + materiał ilustracyjny do 5 stron.
 4. Redakcja prosi o nadsyłanie tekstu w edytorze Microsoft Word for Windows. Tekst podstawowy w języku angielskim lub polskim – czcionka Times New Roman 12, zachować pojedynczy odstęp między wierszami z marginesami – górnym, dolnym, lewym i prawym po 2,5 cm. Nie używać podkreśleń i wersalików w tytułach, nie justować tekstu.
  Układ treści należy stosować zgodnie z formą przyjętą w zeszytach „Monitoringu Środowiska Przyrodniczego”.
 5. Każdy artykuł powinien zawierać Zarys treści w języku polskim i angielskim o objętości po 500 znaków, streszczenie w języku polskim i angielskim o objętości po 2000 znaków, słowa kluczowe.
 6. Wykaz literatury cytowanej należy opracować zgodnie z formą przyjętą w „Monitoringu Środowiska Przyrodniczego”.
  Odnośniki w tekście:
  – w przypadku jednego lub dwóch autorów odnośniki w tekście powinny być umieszczone w nawiasach przez podanie nazwiska, a po przecinku, rok publikacji, np.: (Sadowski i Bartnicki, 1992),
  – w przypadku trzech i więcej autorów podajemy nazwisko pierwszego autora z dodatkiem „i in.”, a następnie rok publikacji, np.: (Falkiewicz i in., 1997).
  Pozycje publikacji w wykazie zamieszczonym na końcu artykułu powinny mieć następujący układ:
  – z czasopism i innych seryjnych publikacji: nazwisko i inicjały imion autora (–ów), rok: pełny tytuł publikacji w
  oryginalnym języku, stosowane skróty czasopism, numer tomu, numer pierwszej i ostatniej strony publikacji, np.: Żarska B., Rąkowski G., Sosz H., 1992: Reprezentatywność przyrodnicza zlewni jez. Łękuk. Ochrona Środowiska. 46: 497–531,
  – z wydawnictw nieperiodycznych, publikacji zbiorczych: jak wyżej, ale po tytule: nazwisko (–a) redaktora (–ów), tytuł tomu i/lub jego numer, nazwa wydawnictwa i miejsce wydania, strony cytowanego artykułu, np.:
  Wróblewski T., 2000: Relief. W: S. Cieśliński, A. Kowalkowski (red.). Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Świętokrzyski Park Narodowy, Bodzentyn – Kraków, 107–128.
  7. Rysunki, fotografie i tabele:
  – powinny być dołączone do publikacji oddzielnie w formie gotowej do reprodukcji,
  – muszą mieć kolejne arabskie numery,
  – muszą mieć podpisy w języku polskim i angielskim,
  – tabele powinny mieć tytuł i opis kolumn w języku polskim i angielskim,
  – nie należy umieszczać pełnych opisów słownych na rysunkach lecz posługiwać się skrótami, które powinny być objaśnione w podpisach w języku polskim i angielskim,
  – ilustracje należy na odwrocie podpisać nazwiskiem pierwszego z autorów i pierwszym słowem tytułu pracy, i zaznaczyć (ołówkiem) góra – dół,
  – fotografie lub rysunki powinny mieć wielkość pozwalającą na zmniejszenie do 50%.
  8. Redakcja prosi o nadsyłanie materiałów na adres e-mail: monitoring.prace@gmail.com
  9. Autorzy otrzymują 1 egzemplarz numeru oraz pięć nadbitek autorskich.