Numer 19 – 2017

 

KONCEPCJE
Grażyna Szpikowska Kształtowanie stoków w zlewni młodoglacjalnej (Chwalimski Potok, Górna Parsęta)
METODY
Daria Gozdur, Józef Szpikowski Wykorzystanie mapy sozologicznej w Zintegrowanym Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na przykładzie zlewni górnej Parsęty
WYNIKI
Witold Bochenek Niżówki w korycie Bystrzanki w wieloleciu 1991–2015
Altan Gantumur, Monika Mętrak, Bogusław Wiłkomirski, Małgorzata Suska-Malawska Środowiskowe i społeczne konsekwencje kopalnictwa złota w Mongolii
Rafał Kozłowski, Joanna Przybylska, Joanna Kaleta Wpływ zbiornika zaporowego Cedzyna na wybrane parametry jakości wody rzeki Lubrzanki w okresie letnim
Robert Kruszyk, Maciej Major Właściwości fizykochemiczne i skład chemiczny opadu podkoronowego w drzewostanie sosnowym na obszarze miejskim (zlewnia Różanego Strumienia, Poznań)
Maciej Major, Mikołaj Majewski, Małgorzata Olejarczyk, Małgorzata Zięba Stan i funkcjonowanie geoekosystemu zlewni Różanego Strumienia w Poznaniu w roku hydrologicznym 2016
Bogusław Radliński, Zbigniew Maciejewski, Przemysław Stachyra, Anna Rawiak Monitoring roślin inwazyjnych obcego pochodzenia w bazowej zlewni badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Roztocze (Wstępne wyniki inwentaryzacji)
Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak Entomofauna karczy bukowych w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich
Marek Jóźwiak, Małgorzata Anna Jóźwiak
Ocena zanieczyszczenia powietrza w południowo-zachodniej części Kielc