Historia czasopisma

Seria wydawnicza MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO powstała w roku 1993, początkowo dla prezentacji wyników uzyskiwanych w Stacji Monitoringu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stąd pierwsze dwa zeszyty nosiły nazwę Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego. Kolejne trzy zeszyty ukazały się pod nazwą Regionalny Monitoring Środowiska i  obejmowały nowy, szerszy zakres terytorialny i merytoryczny wiedzy o przemianach w środowisku przyrodniczym. W kolejnych latach, w związku z dużą popularnością wydawnictwa, a jednocześnie pewnym stereotypem myślenia, który zawężał pojęcie regionu do obszaru Gór Świętokrzyskich zmieniono nazwę zeszytu na MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, co umożliwiło publikowanie szerokiej grupie autorów z kraju i z zagranicy w działach Koncepcje , Metody, Wyniki, Edukacja.
W 2004 roku powołano Radę Redakcyjną czasopisma, której zgodził się przewodniczyć lider Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Polsce
prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski. Obecnie Rada liczy 11 profesorów, w tym 7 z  uniwersytetów na Łotwie, Litwie, USA, Niemiec i Rosji. W lutym 2008 roku Monitoring Środowiska Przyrodniczego został wprowadzony na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Było to bardzo duże osiągnięcie, które świadczy o dynamicznym rozwoju problematyki zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego i potrzebie prezentowania jego wyników nie tylko w kraju, ale i za granicą.