Numer 13 – 2012

2013

Oddajemy w ręce czytelników kolejny, 13 numer zeszytu Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Na podstawie nadesłanych materiałów zakwalifikowano je do trzech działów: Metody, Wyniki, Edukacja.
W dziale Metody znalazł się artykuł zawierający propozycję monitoringu ilości i jakości wód powierzchniowych i podziemnych w obszarze całych Karkonoszy. Przedstawiono w nim schemat rozmieszczenia sieci badawczej oraz zakres i częstotliwość pomiarów wód.
Wynikowa część zeszytu zawiera dziewięć artykułów. Otwiera ją ocena parametrów jakości wód powierzchniowych w górnej części zlewni potoku Lesk i jego dopływu Czerwonego Strumienia, które poddane były silnej antropopresji górniczej do końca lat 90. XX wieku. Drugi z artykułów prezentuje wyniki analizy składu chemicznego pyłu PM2,5 i pyłu PM10 w Puszczy Boreckiej (NE Polska). Podjęto w nim próbę powiązania zawartości składników pyłu ze źródłami ich pochodzenia.
Kolejne artykuły dotyczą oceny zróżnicowania częstości występowania warunków stresu gorąca na Wyżynie Kieleckiej w pierwszej dekadzie i na początku drugiej dekady XXI wieku; oceny zmian, jakie powstają w plechach porostów poddanych stresowi antropogenicznemu; oceny wpływu przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości fizyczno-chemiczne opadów atmosferycznych na terenie Białego Zagłębia. W tym samym obszarze badano wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości fizyczno-chemiczne i chemiczne pokrywy śnieżnej.
W kolejnym artykule przedstawiono ocenę wpływu wybranych parametrów meteorologicznych na stężenia pyłu PM10 i zawartych w nim metali ciężkich, w północno-wschodniej Polsce. Bardzo interesujący jest artykuł dotyczący częstotliwości pomiarów w ocenie trofii zbiornika wodnego na podstawie indeksów TSI oraz następny oceniający właściwości fizykochemiczne wód rozlewisk bobrowych w Dolinie Kłudy (górna Parsęta).
Na dział Edukacja składa się artykuł przedstawiający w ujęciu historycznym genezę i ważniejsze etapy rozwoju kierunku studiów pod nazwą „ochrona środowiska” w ciągu dwóch dekad wraz z wnioskami na przyszłość wynikającymi z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz umiejscowieniem dyscypliny „ochrona środowiska” w dziedzinach nauk biologicznych i chemicznych.

Z nadzieją, że opublikowane w zeszycie numer 13 artykuły naukowe znajdą zainteresowanie u czytelników, serdecznie dziękuję Radzie Redakcyjnej i Recenzentom za dokładanie starań
o wysoki poziom naukowy czasopisma, a Autorom za interesujące wyniki badań.
Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy starania o wydawanie czasopisma z większą częstotliwością, co w połączeniu z jakością artykułów powinno wpłynąć na uzyskanie większej liczby punktów.

Kielce, listopad 2012                                                                           Marek Jóźwiak

Krzysztof Chudy, Magdalena
Bajor, Aneta Chudy
Skład chemiczny wód powierzchniowych w źródłowej części potoku Lesk
Anna Degórska, Tomasz Śnieżek Skład pyłu zawieszonego na Stacji Puszcza Borecka z uwzględnieniem oddziaływania antropogenicznych i naturalnych źródeł emisji
Krzysztof Jarzyna Zróżnicowanie stresu gorąca na Wyżynie Kieleckiej w czasie fal upałów na początku XXI wieku
Małgorzata Anna Jóźwiak Zmiany makroskopowe plech Hypogymnia pHysodes (L.) Nyl. w warunkach stresu antropogenicznego
Ewelina Kantowicz, Elżbieta Lonc Studia na kierunku ochrona środowiska w perspektywie dwudziestu lat (1992–2012)
Rafał Kozłowski Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości fizyczno-chemiczne opadów  atmosferycznych na terenie „Białego Zagłębia”
Rafał Kozłowski, Krzysztof Jarzyna, Marek Jóźwiak, Mirosław Szwed Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości fizyczno-chemiczne i chemiczne pokrywy śnieżnej na terenie „Białego Zagłębia” w lutym 2012 roku
Tomasz Lenard, Wojciech Ejankowski Frequency of sampling in lake trophy estimation based on TSI indices
Henryk Marszałek, Michał Rysiukiewicz Koncepcja ochrony środowiska wodnego w obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego
Zdzisław Prządka, Anna Degórska, Krzysztof Skotak Zależność pomiędzy stężeniami metali ciężkich i pyłu PM10 a parametrami meteorologicznymi w rejonie Puszczy Boreckiej w latach 2005–2011
Grażyna Szpikowska, Józef Szpikowski Właściwości fizykochemiczne wód rozlewisk bobrowych w Dolinie Kłudy (górna Parsęta)