Numer 12 – 2011

Od wielu lat, wywołując różne emocje, toczy się dyskusja na temat zmian klimatycznych. Społeczeństwo, w tym naukowcy, podzieliło się na zwolenników i przeciwników roli człowieka w tym zjawisku. Dowodzi to, jak ciągle mało wiemy. Formułujemy hipotezy dotyczące przeszłości, ale wobec przyszłości jesteśmy bezradni. Wynika to z faktu, że mimo że znamy już wiele czynników, które wpływają na stan obecny, jeszcze jest wiele, których nie znamy, a które mogą kształtować zmiany w środowisku. Znaczenia nabierają coraz częściej występujące w szerokościach
geograficznych Europy Środkowo-Wschodniej zjawiska ponadprzeciętne i katastrofalne. Dokumentowanie takich zdarzeń, wyjaśnienie przyczyn ich powstawania oraz przewidywanie skutków staje się współcześnie jednym z najważniejszych zadań badań środowiskowych.
Bardzo ważnym działaniem jest także upublicznianie informacji o środowisku i to zarówno adresowanych do specjalistów, jak i do szerokiego odbiorcy.
Po raz dwunasty oddajemy w ręce czytelników zeszyt Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Tradycyjnie składają się na niego cztery działy: Koncepcje, Metody, Wyniki, Edukacja.
W dziale Koncepcje znajdziecie Państwo jeden artykuł przedstawiający projekt monitoringu środowiska wodnego dla zlewni Kamieńczyka. Do działu Metody przyjęliśmy artykuł prezentujący metodyczne aspekty pobierania próbek opadów do oznaczania metali ciężkich. W pracy przedstawiono rezultaty eksperymentu, w którym porównano wyniki pomiarów zawartości metali ciężkich w próbkach opadów podkoronowych i spływów po pniach drzew.
Wynikowa część zeszytu zawiera 11 artykułów. Dotyczą one: zależności ciśnienia korzeniowego od przewodności hydraulicznej radialnych korzeniowych szlaków wodnych przy zastosowaniu modelu korzenia jako membrany porowatej. Autorzy po raz pierwszy przedstawili matematyczny opis parcia korzeniowego jako zjawiska zależnego od struktury korzenia. Kolejny artykuł wyjaśnia rolę zapór naturalnych w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń komunikacyjnych. Znajdziemy również genezę i przebieg wezbrań w zlewni Bystrzanki oraz zapoznamy się z oceną aktualnego stanu geoekosystemów Polski, dokonaną na podstawie geowskaźników. Kolejne dwa artykuły dotyczą wyników badań prowadzonych w centralnej części Gór Świętokrzyskich. Bardzo ważnym problemem środowiskowym, zaprezentowanym w zeszycie, jest funkcjonowanie obiektów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi.
Z zadowoleniem należy stwierdzić, że czasopismo Monitoring Środowiska Przyrodniczego cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród autorów zagranicznych. W zeszycie noszącym numer 12 zamieszczamy 3 artykuły autorów zagranicznych dotyczące: migracji metali ciężkich w glebach, oddziaływania między sulfopochodnymi DB18C6 z jonami K+, Na+, Ca2+ w roztworach wodnych i alkoholowych oraz wpływ substancji wykazujących efekt antyhipoksyjny na transport wapnia w mitochondriach.
W dziale Edukacja znajdziecie Państwo artykuł, o refleksyjnie brzmiącym tytule, poświęcony instytucji opłat za korzystanie ze środowiska.

Z nadzieją, że zawarte w zeszycie nr 12 artykuły naukowe znajdą zainteresowanie u czytelników, serdecznie dziękuję Radzie Redakcyjnej, recenzentom tematycznym i zewnętrznym za dbanie o wysoki poziom naukowy czasopisma, a Autorom za interesujące materiały, które nań się składają.

Kielce, grudzień 2011                                                                          Marek Jóźwiak

Barbara Cisowska, Grażyna Suchanek, Marian Kargol  Zależność ciśnienia korzeniowego od przewodności hydraulicznej radialnych korzeniowych szlaków wodnych wedle modelu korzenia jako membrany porowatej
 Anna Degórska, Urszula Białoskórska, Dorota Typiak-Nowak Metodyczne  aspekty  pobierania  próbek  opadów  do oznaczania zawartości metali ciężkich
Ewa Jachniak, Janusz Leszek Kozak Glony planktonowe – bioindykatory poziomu zeutrofizowania dwóch zbiorników zaporowych: Wapienicy i Kozłowej Góry
 Maciej Jóźwiak Opłata za korzystanie ze środowiska – przymus prawny czy świadoma powinność
Małgorzata Anna Jóźwiak, Bartosz Jachymczyk Rola naturalnych zapór w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń komunikacyjnych pochodzących z emisji liniowej
Małgorzata Kijowska Geneza i przebieg wezbrań we fliszowej zlewni Bystrzanki w latach 1995–2009
Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Grażyna Szpikowska Stan  geoekosystemów  Polski  –  ocena  na  podstawie wybranych  geowskaźników  w  programie  Zintegrowanego  Monitoringu  Środowiska  Przyrodniczego
Rafał Kozłowski Porównanie wielkości depozycji mokrej i całkowitej w centralnej części Gór Świętokrzyskich
Rafał Kozłowski, Edyta Adwent Przestrzenna zmienność wybranych właściwości fizyczno-chemicznych gleb
w centralnej części Gór Świętokrzyskich
Tomasz Kwiatkowski, Maria Żygadło Analiza stanu składowisk odpadów komunalnych w województwie świętokrzyskim w świetle wyników przeglądu ekologicznego
Azimbay Otarov, Bogusław Wiłkomirski  Migration and distribution of lead and cadmium in the profile of the main soil reclamation groups in Akdala irrigation area
Unida Sharafutdinova, Uktam Toyirov, Bachtior Salakhutdinov,
Anisa Tashmukhamedova, Ulugbek Mirkhodjaev
Complexation characteristics of membrane-active crown-ether
Inobat Shirinova The influence of catacyn and benzonal on Ca2+ accumulating capacity of liver mitochondria in rats intoxicated with the venom of Naja oxianaEichwald
Łukasz Wiejaczka, Małgorzata Kijowska Zmiany położenia dna koryt rzek karpackich w świetle analizy stanów niskich