Numer 9 – 2008

…obok zdrowej dyscypliny, bądź łagodny dla siebie.
Jesteś dzieckiem Wszechświata nie mniej niż gwiazdy i drzewa, masz prawo być tutaj i czy dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że Wszechświat jest taki jaki być powinien…

Tekst znaleziony w starym kościele w Baltimore w 1692 r.

Środowisko jest całości złożoną z wielu elementów, które kształtowały się  miliony lat. W wyniku tych procesów ustaliły się ściśle określone relacje między czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Każdy z  nich odgrywa określoną rolę i wpływa na pozostałe. Człowiek ma w nich również swoje miejsce.
Rozwój techniczny społeczeństw końca XX wieku nabrał niezwykłego tempa i trwa nadal, eksploatując jednocześnie świat istot żywych i wszystkie elementy biotopu. Dlatego dziś, bardziej niż kiedykolwiek, człowiek musi być świadom transformacji zachodzących w otaczającej go rzeczywistości przyrodniczej, tak by następnym pokoleniom pozostawić możliwość czerpania przyjemności z przyrody w każdym jej wymiarze.
Możliwość wymiany informacji, relacje badawcze na zachodzące zmiany oraz podstawy do rzeczowej, naukowej dyskusji stwarzają łamy zeszytu Monitoring Środowiska Przyrodniczego. W  zakresie merytorycznym serii zeszytów, znajdują się informacje o przemianach środowisku przyrodniczym pogrupowane i przedstawione jako Koncepcje, Metody, Wyniki i Edukacja. Tak zaproponowany układ treści daje duże możliwości zarówno tym autorom, którzy planują badania środowiskowe, tym, którzy już je realizują i uzyskują konkretne wyniki swych badań, jak i tym, którzy poprzez edukację chcą wpływać na świadomość ekologiczną społeczeństwa.
Również w oddawanym w ręce czytelników zeszycie 09/08 zachowany jest ten układ. Zeszyt dziewiąty zawiera łącznie 10 artykułów naukowych recenzowanych przez specjalistów z danej dziedziny z całej Polski. W dziale Koncepcje przedstawiono nowoczesne spojrzenie na możliwość wykorzystania danych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wykorzystanie makrofitów wodnych jako bioindykatorów. W Metodach przedstawiono zastosowanie frakcjonowania chemicznego w badaniach  środowiskowych. Najwięcej, sześć artykułów, zamieszczono w dziale Wyniki, w których autorzy prezentują swoje dokonania w zakresie monitoringu powietrza, transformacji opadów atmosferycznych, jakości wód powierzchniowych i wód śródglebowych, bioindykacji i erozji gleb.
W dziale Edukacja prezentujemy opracowany przez pracowników kancelarii prawniczej Wierzbowski Eversheds artykuł dot. systemu gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Szerokie spektrum tematyczne zeszytu, podkreślane przez jednego z recenzentów, stwarza podstawy do wyrażenia nadziei, że znajdzie on wielu odbiorców i również wielu zainspiruje do zamieszczenia własnych koncepcji, propozycji metod badania środowiska czy też przedstawienia wyników własnych badań.

Kielce, grudzień 2008                                                                                         Marek Jóźwiak

 

Alojzy Kowalkowski Możliwości wykorzystania danych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Andrzej Harat, Arnošt Grmela Wpływ wód kopalnianych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na zmiany jakości wody w rzece Olza w latach 2000–2007
Andrzej Jaguś Zmiany jakościowe odpływów wód glebowych w warunkach recesji gospodarki nawozowej (na przykładzie górskich użytków zielonych)
Anna Andrzejewska, Adam Olszewski  Imisja SO2, NO2 i O3 na terenie Stacji Bazowej „Pożary” na podstawie pomiarów automatycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w latach 2004-2007
Anna Rabajczyk, Małgorzata Anna Jóźwiak Możliwości wykorzystania makrofitów jako bioindykatorów metali ciężkich zdeponowanych w osadach dennych
Franciszek Woch Ochrona gleb przed erozją realizowana w Polsce w procesie urządzania obszarów wiejskich
Katarzyna Sawicka-Kapusta, Marta Zakrzewska, Gabriela Bydłoń, Anna Pizło, Agnieszka Marek Zanieczyszczenie powietrza na terenie Stacji Bazowych ZMŚP w 2007 roku na podstawie koncentracji metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes
Maciej Jóźwiak, Krzysztof Wierzbowski System gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Ryszard Świetlik, Marzena Trojanowska Metody frakcjonowania chemicznego stosowane w badaniach środowiskowych
Witold Bochenek, Marek Jóźwiak, Małgorzata Kijowska, Rafał Kozłowski Zróżnicowanie opadu podkoronowego w wybranych ekosystemach leśnych w Górach Świętokrzyskich i w Beskidzie Niskim