Numer 7 – 2006

W swoim „Protreplikos”, przed ponad dwu tysiącami lat, Arystoteles mający wówczas 34 lata stwierdził –„ Wiedza interesuje się bardziej rzeczami określonymi i uporządkowanymi niż ich przeciwieństwami, i bardziej przyczynami niż skutkami”. Niestety dokonania człowieka w minionym czasie spowodowały osiągnięcie, w otaczającym go środowisku, ogromnych następczych nieuporządkowań i wskutek tego zagubienie możliwości logicznego, prostego odnajdywania i rozdzielania skutków i przyczyn tego stanu. Wszak, nie sam człowiek swoją obecnością, a nasilające się pulsacyjnie  w czasie jego działania, w różnych nieprzypadkowych  składnikach  tego środowiska, były przyczynami zmian. Dopiero katastrofalne zdarzenia, zagrażające egzystencji człowieka zmusiły go do wdrożenia kosztownych, systemowych prac poznawczych, nazywanych monitoringiem środowiska, z celem poznania, na podstawie stwierdzonych skutków, jakie były ich ludzkie i naturalne przyczyny.
W oddawanym do rąk zainteresowanych czytelników kolejnym – siódmym zeszycie serii „Monitoring Środowiska Przyrodniczego” pragniemy zwrócić uwagę na istotny sens prac monitoringowych – poznanie prostych, nieraz już bardzo dawno znanych, przyczyn określonych współczesnych stanów środowiska przyrodniczego i wskazanie możliwości zapobiegania dalszym jego zagrożeniom.
W przyjętym układzie treści – koncepcje, metody, wyniki, edukacja przedstawiamy dziewięć artykułów wynikowych będących, z pełną świadomością tego stwierdzenia, pewnym postępem wiedzy dotyczącej  przyczyn  funkcjonowania współczesnych ekosystemów. Na podstawie eksperymentu, przedstawiono propozycję uzupełnienia metody monitorowania i oceny stanów wód podziemnych na terenie kraju. Aspekt metodyczny mają artykuły dotyczące korelacji wyników pomiarów opadów na potrzeby szacowania ładunków zanieczyszczeń wnoszonych do podłoża glebowego oraz porównanie wyników pomiarów ozonu w przyziemnej warstwie troposfery na przykładzie niektórych stacji w Europie. Dział Wyniki dotyczy szerszego zakresu problemów.  Obejmuje on charakterystykę przestrzennej zmienności opadu podkoronowego w ekosystemie leśnym oraz dynamikę wpływu zespołu czynników na wilgotność karpackiej fliszowej pokrywy stokowej w Szymbarku. Kolejne opracowania dotyczą  dynamiki wartości pH w przedziałach buforowości i dynamiki ekochemicznych właściwości gleb w regeneracyjnej uprawie sosnowej w zasięgu emisji azotowej. Odrębnym tematem są wyniki dziesięcioletnich badań nad przyczynami kształtowania mikroklimatu jaskini Raj. Potrzebom poszerzania wiedzy natomiast służy artykuł dotyczący handlu uprawnieniami do emisji z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego.
Pragniemy wyrazić nadzieję, iż artykuły naukowe zawarte w siódmym zeszycie serii Monitoring Środowiska Przyrodniczego znajdą u czytelników zainteresowanie i staną się podstawą podjęcia współpracy z naszym wydawnictwem.

Kielce, grudzień 2006r.                                                                                      Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

 

Witold Bochenek Dynamika i wpływ czynników kształtujących wilgotność karpackich fliszowych pokryw stokowych na przykładzie stoku doświadczalnego IGiPZ PAN w Szymbarku
Anna Degórska, Tomasz Śnieżek Korekcja wysokości opadów na potrzeby szacowania ładunków zanieczyszczeń wnoszonych do podłoża z opadem atmosferycznym
Maciej Jóźwiak Handel uprawnieniami do emisji czynnikiem ochrony powietrza atmosferycznego
Marek Jóźwiak Mikroklimat jaskini Raj w świetle badań monitoringowych w latach 1996-2005
Bogusław Kazimierski, Ewa Pilichowska-Kazimierska Monitoring i ocena stanu wód podziemnych
Alojzy Kowalkowski, Halina Kopron Dynamika ekochemicznych właściwości gleb w regeneracyjnej uprawie sosnowej
Alojzy Kowalkowski, Halina Kopron Dynamika wartości pH w przedziałach buforowości gleb w regeneracyjnych uprawach sosnowych w zasięgu emisji azotowej
Rafał Kozłowski Właściwości fizykochemiczne i chemizm opadu podkoronowego na terenie „Białego Zagłębia”
Hubert Wróblewski Porównanie pomiarów ozonu w przyziemnej warstwie troposfery na wybranych stacjach europejskich