Numer 6 – 2005

W XXI wieku  bardziej  niż  kiedykolwiek  jesteśmy  świadomi  zmian  w  środowisku  przyrodniczym,  szczególnie  w  obliczu narastającej ich gwałtowności i katastrofalnych przejawów występujących w różnych regionach świata, a coraz częściej również w naszym kraju. Charakterystyczną cechą wielu współcześnie najważniejszych problemów środowiskowych jest to, że rozpoznajemy je dopiero wtedy, gdy przyczyny przeminęły niezbadane, a działania i presje wciąż się nasilają. W pewnym momencie staje się oczywiste, że to właśnie one mają znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Dlatego bardzo ważnym  staje  się  stały,  rozwijający się, nowoczesny  system  technicznego  i biologicznego  zintegrowanego  monitoringu środowiska. Rosnące zasoby danych o funkcjonowaniu geoekosystemów z ich poszczególnymi składnikami i kolejne próby ich uporządkowania uczą nas pokory do przyrody. Każą udoskonalać już poznane i sięgać po nowe metody i techniki badawcze.
Bardzo ważnym problemem zarówno z punktu widzenia poznawczego jak i aplikacyjnego jest rozpoznanie w geoekosystemach, szczególnie  górskich, wielkości i zróżnicowania przestrzennego doprowadzanej energii i materii oraz dróg i tempa ich odprowadzania tak, by służyły utrzymywaniu równowagi geoekosystemów i gospodarce na tych obszarach.
Dostępność danych długoterminowych znacznie zwiększa nasze zrozumienie zmian zachodzących w ekosystemie oraz jego funkcjonowania i potencjalnego zachowania w zmieniających się warunkach środowiska i związanego z tym ryzyka. Zwiększona wiedza o efektach naturalnych zakłóceń spowoduje ugruntowanie naturalnej wielostronnej polityki środowiskowej opartej na naukowych podstawach.

Do rąk czytelników oddajemy kolejny, szósty zeszyt i jednocześnie pierwszy, opatrzony nowym tytułem „Monitoring Środowiska Przyrodniczego”. Powody zmiany tytułu zostały przedstawione w Przedmowie do zeszytu 5/04. Niniejszy zeszyt w czterech działach problemowych Koncepcje, Metody, Wyniki, Edukacja zawiera 9 artykułów naukowych z badań i studiów dotyczących środowiska przyrodniczego.
W dziale Koncepcje przedstawiono system zintegrowanego funkcjonowania emisji w powietrzu atmosferycznym z ich transmisją i transformacjami w geoekosystemie, zilustrowane przykładami ze Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Święty Krzyż w Górach Świętokrzyskich oraz koncepcję zrównoważonego zagospodarowania stoku Garbu Pińczowskiego, która powstała na podstawie wieloletnich badań klimatycznych i edaficznych  z jednoczesną jego prawną ochroną. Dział Metody zawiera opracowanie prezentujące metody badań geomorfologicznych przy użyciu porostów.
W dziale Wyniki prezentowane są badania wpływu cyrkulacji atmosferycznej na przewodność elektrolityczną wody opadowej w zlewni Bystrzanki, składu makro- i mikropierwiastków w glebach wykształconych z różnych utworów macierzystych,  międzylaboratoryjne badania porównawcze  jako element sterowania jakością, zapasów węgla organicznego w glebie w zależności od sposobu użytkowania lasu, oraz wydzielenia sezonów morfogenetycznych systemu stokowego dla młodoglacjalnej zlewni górnej Parsęty.
W dziale Edukacja przedstawiono analizę wybranych aktów normatywnych w dziedzinie ochrony powietrza atmosferycznego z podziałem na regulacje międzynarodowe o zasięgu globalnym, regulacje europejskie oraz wewnętrzne w Polsce.
Wyrażamy nadzieję, że zamieszczone artykuły w szóstym zeszycie serii Monitoring  Środowiska Przyrodniczego znajda zainteresowanie i przychylne przyjęcie u czytelników.
Jednocześnie zachęcamy do dalszej współpracy publikacyjnej.

Kielce, grudzień 2005                                                                  Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

 

Witold Bochenek Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przewodność elektrolityczną roztworów wody opadowej w zlewni Bystrzanki w latach 1995-–2004
Józef Borowiec Skład makro- i mikropierwiastków we frakcjach granulometrycznych z poziomów genetycznych gleb wykształconych z różnych utworów macierzystych Polski Wschodniej (II seria badań)
Maciej Dąbski Zastosowanie lichenometrii w badaniach geomorfologicznych
Anna Degórska Międzylaboratoryjne badania porównawcze jako element sterowania jakością badań zanieczyszczenia opadów atmosferycznych na Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka
Marek Degórski Wpływ sposobu użytkowania lasu na zapasy węgla organicznego w glebie
Martin Döhler, Ralf Gründling, Jürgen Heinrich Ganzheitliches Nutzungskonzept für die Pińczówer Erhebung –Naturschutz im Einklang mit Nutzung (Weinbau)
Maciej Jóźwiak Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie ochrony powietrza
Alojzy Kowalkowski, Marek Jóźwiak, Rafał Kozłowski, Hubert Wróblewski Atmospheric air pollution and transformation processes of deposition in the forest ecosystem of the ŒŚwiętokrzyskie Mountains Region
Jacek Tylkowski Relacja sezonów morfogenetycznych systemu stokowego i korytowego w młodoglacjalnej zlewni Górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie)