Numer 5 – 2004

Z satysfakcją pragniemy poinformować, że  do zeszytu Regionalny  Monitoring Środowiska Przyrodniczego w serii wydawniczej Kieleckiego Towarzystwa Naukowego została powołana  Rada Redakcyjna w międzynarodowym składzie: prof. A. Kostrzewski – koordynator Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Polsce, prof. S. Kozłowski – przewodniczący Komitetu „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, prof. A. Kowalkowski – członek zwyczajny Europäisches Institut für postgraduale Bildung Dresden, prof. M. Jóźwiak –  Akademia Świętokrzyska, dr C.G. Schimming – Christian-Alberchts-Universität zu Kiel,Ökologie-Zentrum, C. Lorz – Universität Leipzig. Jest to bardzo duże osiągnięcie, które świadczy o dynamicznym rozwoju problematyki zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego i potrzebie prezentowania jego wyników nie tylko w kraju, ale i za granicą.
W związku z dużą popularnością wydawnictwa, a jednocześnie pewnym stereotypem myślenia, który zawęża pojęcie regionu do obszaru Gór Świętokrzyskich postanowiliśmy w przyszłości zmienić nazwę zeszytu na Monitoring Środowiska Przyrodniczego.
Do rąk czytelników oddajemy piąty  zeszyt, który jest  zeszytem specjalnym. Poświęcony jest bowiem prof. dr hab. Alojzemu Kowalkowskiemu w 80-tą rocznicę Jego urodzin. Nie wszystkie zawarte w nim artykuły odpowiadają formule przyjętej dla zeszytu Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Jednak zdecydowaliśmy się je wydrukować, gdyż niosą ze sobą bardzo duży ładunek informacyjno-dokumentacyjny, który może być wykorzystany nie tylko w definiowaniu gleb, ale także w określeniu cech indykatorów, które naszym zdaniem powinny być wykorzystane w  monitoringu zintegrowanym. Autorami  są długoletni współpracownicy i przyjaciele Profesora.
Zeszyt 5/2004 zawiera 13 artykułów naukowych. W pierwszym przedstawiono sylwetkę Profesora Kowalkowskiego i dokonano analizy jego dorobku naukowego. Artykuł kończy się wykazem publikacji jakie zostały wydane drukiem w latach 1952-2003.
Pozostałe 12 artykułów zamieszczono w  3 działach problemowych Koncepcje, Metody, Wyniki.
W dziale Koncepcje przedstawiono artykuły dotyczące czasoprzestrzennych warunków rozwoju gleb środowiska peryglacjalnego i ekstraperyglacjalnego, gleb na Antarktyce i Arktyce jako siedliska dla organizmów oraz o czasie powstawania i środowisku kształtowania się gleb przemytych w Środkowej Europie. Dział Metody zawiera artykuł przedstawiający kryteria geologiczne w badaniach zbiorników akumulacji biogennej, natomiast w dziale Wyniki zamieszczono 8 artykułów, które dotyczą w większości problematyki gleboznawczej i jeden omawiający transformację opadów atmosferycznych w hylosferze.
Oddając w ręce czytelników niniejszy zeszyt mamy nadzieję, że zawarte w nim artykuły znajdą zainteresowanie i przychylne przyjęcie. Jednocześnie zapraszamy do dalszej współpracy publikacyjnej.

Kielce, grudzień 2004 roku                                                                            Marek Jóźwiak

 

Martin Armbruster, Karl-Heinz  Feger Temporal trends in the chemical composition of precipitation, soil seepage and streamwater in two forested catchments in the Black Forest and the eastern Ore Mountains (Germany)
Hans-Peter Blume, Manfred Bölter Antarctic and Arctic Soils as Habitats of Organisms
Józef Borowiec Skład makro- i mikropierwistków we frakcjach granulometrycznych z poziomów genetycznych gleb wykształconych z różnych utworów macierzystych Polski wschodniej (II-ga seria badań)
Zygmunt Brogowski, Jolanta Raczuk Ultrastruktury powierzchni ziarn piasku gleby brunatnej wyługowanej wytworzonej z piasku strefy moreny czołowej
 Anna Budek, Leszek Starkiel  Poziom organiczny w profilu stożka napływowego z pogranicza okresów borealnego i atlantyckiego w Podgrodziu nad Wisłoką
 Marek Degórski Geograficzne zróżnicowanie gleb bielicowych borów środkowej i północnej Europy
 Klaus-Dieter Jäger, Dietrich Kopp Über Entstehungszeit und Bildungsmilieu lessivierter Böden in Mitteleuropa
 Marek Jóźwiak, Rafał Kozłowski Transformacja opadów atmosferycznych w wybranych geoekosystemach w Górach Świętokrzyskich
 Krystyna Konecka-Betley Rzeźba powierzchni ziarn kwarcu z reliktowych zwietrzelin typu terra rossa i terra fusca Gór Świętokrzyskich
 Alojzy Kowalkowski Rozpoznanie i klasyfikacja wytworzonych w środowisku peryglacjalym i ekstraperyglacjalnym stref przekształceń i glebopokryw stokowych
 Arno Semmel Peryglacjalna przeszłość i geoekologiczna teraźniejszość gleb Średniogórza Niemieckiego
 Kazimierz Tobolski Kryterium geologiczne w badaniach zbiorników akumulacji biogenicznej