Numer 2 – 1994

 

 

Jadwiga Barga-Więcławska Zespoły ślimaków lądowych (Gastropoda terrestria) jako składnik monitoringu środowiska na Świętym Krzyżu i na Górze Malik
Janusz Braziewicz, Ewa Braziewicz, Sławomir Chojnacki, Marek Pajek, Jacek Semaniak Analiza rentgenowska próbek środowiskowych
Marek Jóźwiak Regionalny monitoring erozji – zadania i metody
Marcin Kos, Genowefa Kowalczewska, Jan Prażak Raport z wyników badań jakości wód podziemnych w sieci monitoringu regionalnego w województwie kieleckim
Alojzy Kowalkowski Metodyka badań ilościowo-jakościowych cech opadu organicznego na Stacjach Geoekologicznych Święty Krzyż i Góra Malik
Alojzy Kowalkowski, Józef Kocoń Katena pedolitogeniczna z rezydualnych czerwonych zwietrzelin wapieni dewońskich i piasków wodnolodowcowych na wzgórzu Malik
Andrzej Leśniak Monitoring zgrupowań Carabidae (Col.) na powierzchniach Święty Krzyż i Góra Malik w latach 1992 i 1993
Elżbieta Bezak-Mazur, Anna Rabajczyk Korelacja między zawartością ołowiu, kadmu i niklu z wartościami pH w wodach i osadzie dennym rzeki Lubrzanki
Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Żarnowiecki, Agata Pułanik Widzialność na Świętym Krzyżu
Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Żarnowiecki, Hanna Rzepka Prędkość i kierunek wiatru na Świętym Krzyżu
Jerzy Oszczudłowski Wybrane aspekty oznaczania stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie metodą chromatografii gazowej
Piotr M. Słomkiewicz Technologiczne zagadnienia wykorzystania szlamów pofermentacyjnych z komunalnych oczyszczalni ścieków
Piotr M. Słomkiewicz. Jan A. Zdenkowski Projekt organizacji specjalistycznej sieci laboratoriów środowiskowych oznaczających zanieczyszczenia wody na terenie województwa kieleckiego
Tymoteusz Wróblewski Koncepcja regionalnej inspekcji geologicznej – narzędzia ekogeologicznego monitoringu litosfery