Numer 16 – 2014

Charakterystyczną cechą wielu współcześnie najważniejszych problemów środowiskowych jest to, że rozpoznajemy je dopiero wtedy, gdy przyczyny przeminęły niezbadane, a działania i presje wciąż się nasilają. W pewnym momencie staje się oczywiste, że to właśnie one mają znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Dlatego bardzo ważnym stał się stały, rozwijający się, nowoczesny system technicznego i biologicznego monitoringu środowiska, w który od 20 lat wpisuje się Stacja Monitoringu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przede wszystkim ważne są stale rosnące zasoby danych jakie powstają w wyniku działania takich stacji i ich upublicznianie.

Z przyjemnością przekazuję Państwu kolejny, 16 – numer zeszytu Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Okazja jest szczególna, bowiem Stacja Monitoringu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach obchodzi w tym roku swój jubileusz XX-lecia funkcjonowania (uruchomiona w listopadzie 1993r., gromadzi wyniki od 1994r.). Te dwie daty są ze sobą sprzężone, bowiem seria wydawnicza powstała początkowo dla prezentacji wyników uzyskiwanych w Stacji, stąd pierwsze dwa zeszyty nosiły nazwę Monitoring Środowiska Regionu Świętokrzyskiego. Kolejne trzy zeszyty ukazały się pod nazwą Regionalny Monitoring Środowiska i obejmowały nowy, szerszy zakres terytorialny i merytoryczny wiedzy o przemianach w środowisku przyrodniczym. W kolejnych latach, w związku z dużą popularnością wydawnictwa, a jednocześnie pewnym stereotypem myślenia, który zawężał pojęcie regionu do obszaru Gór Świętokrzyskich zmieniono nazwę zeszytu na Monitoring Środowiska Przyrodniczego, co umożliwiło publikowanie szerokiej grupie autorów z kraju i z zagranicy w działach Koncepcje , Metody, Wyniki, Edukacja.

W 2004 roku powołano Radę Redakcyjną czasopisma, której zgodził się przewodniczyć lider Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Polsce prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski. Obecnie Rada liczy 12 profesorów, z kraju i z zagranicy. Ponadto czasopismo ma 5 redaktorów tematycznych oraz redaktora językowego i redaktora statystycznego.

W lutym 2008 roku czasopismo zostało wprowadzone na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to bardzo duże osiągnięcie, które świadczy o dynamicznym rozwoju problematyki zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego i potrzebie prezentowania jego wyników nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Pragnę wyrazić nadzieję, iż artykuły naukowe zawarte w szesnastym zeszycie serii Monitoring Środowiska Przyrodniczego znajdą, tak jak dotąd, zainteresowanie Czytelników, a szerokie spektrum tematyczne zeszytu, stanie się dla wielu inspiracją do zamieszczenia własnych koncepcji, propozycji metod badania środowiska, czy też przedstawienia wyników własnych badań.

 

 

Kielce, grudzień 2014                                                                                  Marek Jóźwiak

 

 

Robert Kruszyk, Marek Wojciechowski System informatyczny Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – architektura i funkcje systemu
Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak Możliwości oceny stanu powietrza atmosferycznego na podstawie defoliacji w miastach na przykładzie Kielc
Rafał Kozłowski Znaczenie osadów mgielnych w depozycji zanieczyszczeń w geoekosystemach górskich
Witold Bochenek Sezonowa  zmienność  i  wieloletnie  tendencje  pH  w  opadzie  atmosferycznym  na  Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku w latach 1999–2013
Katarzyna Sawicka-Kapusta, Marta Zakrzewska, Paweł Dudzik, Karolina Gołuszka Zanieczyszczenia  powietrza  Stacji Bazowych ZMSP w 2011 roku na podstawie koncentracji metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes zebranych z naturalnego środowiska
Witold Smołkowicz, Łukasz Wiejaczka, Roman Soja Ocena zasięgu oddziaływania zbiornika Klimkówka na termikę rzeki Ropy
Józef Szpikowski, Monika Domańska Wpływ  uwarunkowań  geomorfologicznych  i  antropogenicznych na  stan  hydromorfologiczny  górnej  Parsęty
Jacek Tylkowski Hydromorfologiczna ocena wód płynących wyspy Wolin z wykorzystaniem metody River Habitat Survey
Ilona Żeber-Dzikowska, Łukasz Cisło Wdrażanie różnorodnych form edukacji na terenie obszarów chronionych