Numer 15 – 2014

Oddajemy w ręce czytelników kolejny 15 numer zeszytu Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Na podstawie nadesłanych materiałów zakwalifikowano je do trzech działów: Metody, Wyniki, Edukacja.
W dziale Metody znalazł się artykuł przedstawiający propozycję metody wykorzystującej czerwoną krzyżówkę kalifornijską (Eisenia foetida Sav.) do zooremediacji gleb zanieczyszczonych, toksycznymi odciekami pochodzącymi z wysypisk komunalnych. Badaniu podlega gleba zadana odciekami pobranymi z dziesięciu, zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego wysypisk komunalnych. Odzyskanie wartości rolniczych zanieczyszczonych gleb ma wykazać przydatność Eisenia fetida w procesach remediacyjnych.
Wynikowa część zeszytu zawiera siedem artykułów. Dotyczą one: określenia przydatności malakofauny w ocenie dynamiki sezonowej drobnych zbiorników wodnych. Badania prowadzono na 22 drobnych zbiornikach wodnych położonych w pobliżu Jeziora Łuknajno (Mazurski Park Krajobrazowy); Bilansu wodnego i denudacji chemicznej Lewińskiej Strugi w profilu Domysłów w latach 2009-2011. W artykule zamieszczono wyniki systematycznych pomiarów realizowanych w Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze; kolejny artykuł dotyczy także bilansu wodnego, ale w zlewni Strugi Toruńskiej (Stacja ZMŚP w Koniczynce) wykonanego na podstawie modelu SWAT z wykorzystaniem metod GIS. Bardzo interesujący jest artykuł przedstawiający wyniki analizy zmienności wybranych parametrów koryta dolnej Wisły, dla zatorowych i niezatorowych odcinków rzeki.  Przedmiotem kolejnego artykułu były badania flory najbardziej skażonych siedlisk w obrębie międzytorzy na dworcach i stacjach kolejowych w północno-wschodniej Polsce. Autorzy przebadali 27 stanowisk i poddali szczegółowej analizie 20 gatunków o największej frekwencji. Stwierdzili, że specyfika tej grupy na tle całości badanej flory polegała na większym udziale terofitów (zwłaszcza obcego pochodzenia) oraz roślin o wyższych wymaganiach względem światła i związanych z podłożem o pH bliskim obojętnemu.
Bardzo ciekawe badania przeprowadzono w Południowej Ukrainie, gdzie badano florę kurhanów. Stwierdzono, że kurhany stanowią mikro-centra różnorodności florystycznej, a także refugia flory stepowej. Jest to istotne wobec faktu, że stepy są dziś najbardziej zagrożoną formacją roślinną Europy.
Ostatnim w części wynikowej jest artykuł dotyczący ocena wartości wskaźnikowej fitocenoz Typhetum latifoliae w małych zbiornikach wodnych w krajobrazie porolnym Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Autorzy wskazują, że ze względu na znaczne zróżnicowanie i zmienność chemizmu wód zbiorników astatycznych oraz szeroki zakres tolerancji ekologicznej pałki szerokolistnej, woda pochodzącą z fitocenoz Typhetum latifoliae nie wykazuje cech charakterystycznych satysfakcjonująco odróżniających ją od wód pochodzących z innych fitocenoz szuwarowych.
W dziale Edukacja zamieszczono artykuł przedstawiający historię tworzenia się sieci badawczych poświęconych zagadnieniom ekologicznym. Omówiono cele statutowe, naukowe i ramy operacyjne największych sieci długookresowych badań ekologicznych – ILTER i Alter-Net. W pracy przedstawiono historię tworzenia się sieci badawczych poświęconych zagadnieniom ekologicznym. Omówiono cele statutowe, naukowe i ramy operacyjne największych sieci długookresowych badań ekologicznych – ILTER i Alter-Net. Przedstawiono założenia programowe realizowanego w ramach programu Life+ projektu EnvEurope, który stanowi działanie wspierające sieci LTER-Europe.

Z nadzieją, że opublikowane w zeszycie nr 15 artykuły naukowe znajdą zainteresowanie u czytelników serdecznie dziękuję Radzie Redakcyjnej i Recenzentom za dokładanie starań o wysoki poziom naukowy czasopisma, a Autorom za interesujące wyniki badań.
Jednocześnie informujemy, że w roku 2014 ukażą się dwa zeszyty (nr 15 i 16), co w połączeniu z jakością artykułów  powinno wpłynąć na uzyskanie większej ilości punktów.

Kielce, sierpień 2014                                                                                   Marek Jóźwiak

 

 

Małgorzata Anna Jóźwiak, Monika Żelezik, Rafał Kozłowski Możliwości wykorzystania czerwonej hybrydy kalifornijskiej (Eisenia fetidaSav.) do zooremediacji gleb zanieczyszczonych odciekami ze składowisk odpadów komunalnych
Paweł Koperski, Ewa Narożniak, Monika Mętrak Composition of mollusk communities as a proxy in studies on seasonal dynamics of astatic water bodies
Mariusz Samołyk, Paulina Ścisłowska Bilans wodny i denudacji chemicznej Lewińskiej Strugi w profilu Domysłów
w latach 2009–2011
Tomasz Strzyżewski, Marek Kejna Bilans wodny zlewni Strugi Toruńskiej w latach 1994–2012 na podstawie modelu SWAT z wykorzystaniem metod GIS
Tomasz Strzyżewski, Bogusław Pawłowski  Identyfikacja i typologia zatorowych odcinków Wisły na podstawie zmienności morfometrycznych parametrów koryta
Barbara Sudnik-Wójcikowska, Halina Galera,
Małgorzata Suska-Malawska,
Tomasz Staszewski, Bogusław Wiłkomirski
Specyfika grupy najpospolitszych gatunków we florze wybranych silnie skażonych odcinków torowisk kolejowych w północno-wschodniej Polsce (Mazury i Podlasie)
Barbara Sudnik-Wójcikowska, Ivan I. Moysiyenko Indicative  role  of  the  flora  of  kurgans  in  the  ‘Wild  Field’ (southern  Ukraine)
Małgorzata Suska-Malawska, Paweł Pawlikowski,
Monika Mętrak
Assessment of indicative value of Typhetum latifoliae communities in small ponds in post-agricultural area (Masurian Landscape Park)
Tomasz Staszewski Sieć długookresowych badań ekologicznych i wspomagające je inicjatywy – ALTER-Net i EnvEurope