Numer 14 – 2013

Oddajemy w ręce Czytelników kolejny, 14., numer zeszytu Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Nadesłane materiały zakwalifikowano do czterech działów: Koncepcje, Metody, Wyniki, Edukacja.
W dziale Koncepcje znalazły się 3 artykuły przedstawiające prognozę zmian warunków hydrologicznych Zalewu Wiślanego pod wpływem oddziaływania kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, zróżnicowanie krajobrazów projektowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły i rola porostów jako biowskaźników w waloryzacji środowiska przyrodniczego.
W dziale Metody mamy 2 artykuły prezentujące możliwości wykorzystania porostów do oceny zanieczyszczenia terenów kolejowych oraz system zapewnienia jakości wyników pomiarów zanieczyszczeń oznaczanych w opadach atmosferycznych.
Wynikowa część zeszytu zawiera 7 artykułów. Dotyczą one: wpływu dwutlenku siarki z aglomeracji częstochowskiej na stopień zakwaszenia kory Pinus sylvestris L. rezerwatów leśnych „Zielona Góra” i „Sokole Góry”, zróżnicowania długości i warunków termicznych okresu wegetacyjnego na obszarze Beskidów i Pogórzy w latach 2001–2011 na podstawie danych zgromadzonych w bazie GLDAS, zmienności WWA w profilu pionowym w torfowiskach
Otalżyno, Huczwa i Stoczek), wykorzystania zooplanktonu skorupiakowego jezior harmonijnych Wigierskiego Parku Narodowego, oceny higroklimatycznych warunków wegetacji w Polsce, wstępnych wyników badań nad transformacją właściwości fizycznochemicznych opadów atmosferycznych w drzewostanie dębowo-sosnowym w czasie pojedynczych epizodów opadowych oraz charakterystyki rocznej temperatury powietrza, termicznych pór roku i sezonu wegetacyjnego w Dziwnowie.
Dział Edukacja zawiera 2 artykuły przedstawiające historię bioindykacji oraz projekt edukacyjny jako element integrujący wiedzę o regionie, krajobrazie, turystyce i ochronie przyrody.

Z nadzieją, że opublikowane w zeszycie nr 14 artykuły naukowe znajdą zainteresowanie u czytelników serdecznie dziękuję Radzie Redakcyjnej i Recenzentom za dokładanie starań o wysoki poziom naukowy czasopisma, a Autorom za interesujące wyniki badań.

Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy starania o wydawanie czasopisma z większą częstotliwością, co w połączeniu z jakością artykułów powinno wpłynąć na uzyskanie większej liczby punktów.

Kielce, grudzień 2013                                                                                                            Marek Jóźwiak

 

Agnieszka Bąbelewska Wpływ dwutlenku siarki z aglomeracji częstochowskiej na stopień zakwaszenia kory Pinus sylvestris L.  rezerwatów  leśnych  „Zielona  Góra”  i  „Sokole  Góry”
Witold Bochenek, Justyna Dedo, Wojciech Marczewski Zróżnicowanie długości i warunków termicznych okresu wegetacyjnego na obszarze Beskidów i Pogórzy w latach 2001–2011 na podstawie danych zgromadzonych w bazie GLDAS
Izabela Bojakowska, Aleksandra Sztuczyńska, Bogusław Wiłkomirski PAH Variability  in Vertical  Profiles  from  Otalżyno, Huczwa  and  Stoczek  Peatland  Sites
Roman Cieśliński Prognoza zmian warunków hydrologicznych Zalewu Wiślanego pod wpływem oddziaływania kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
Marian Harasimiuk, Justyna Warowna, Grzegorz Gajek Zróżnicowanie krajobrazów projektowanego Geoparku Małopolski Przełom Wisły
Marek Jóźwiak, Małgorzata Anna Jóźwiak, Wiesław Fałtynowicz, Rafał Kozłowski Możliwości  wykorzystania  porostów  do oceny zanieczyszczenia terenów kolejowych – założenia metodyczne, wstępne wyniki
Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak Rola porostów jako biowskaźników w waloryzacji środowiska przyrodniczego
Maciej Karpowicz, Andrzej Górniak  Zooplankton skorupiakowy jezior harmonijnych Wigierskiego Parku Narodowego a trofia wód
Krzysztof M. Kożuchowski Ocena higroklimatycznych warunków wegetacji w Polsce
Robert Kruszyk, Bernard Okoński, Paweł Strzeliński Wstępne  wyniki  badań  nad  transformacją  właściwości fizycznochemicznych  opadów  atmosferycznych  w  drzewostanie  dębowo-sosnowym  w  czasie  pojedynczych epizodów  opadowych  (Puszcza  Zielonka)
Krzysztof Skotak, Anna Degórska, Zdzisław Prządka, Tomasz Śnieżek System  zapewnienia  jakości  wyników  pomiarów zanieczyszczeń oznaczanych w opadach atmosferycznych na Stacji KMŚ Puszcza Borecka
Jacek Tylkowski Charakterystyka rocznej temperatury powietrza, termicznych pór roku i sezonu wegetacyjnego w Dziwnowie
Bogusław Wiłkomirski History of bioindication
Ilona Żeber-Dzikowska Projekt edukacyjny elementem integrującym wiedzę o regionie, krajobrazie, turystyce i ochronie przyrody