Numer 8 – 2007

Intensyfikowane badania monitoringu zintegrowanego obejmują swoim zakresem nowe tematyczne problemy i geograficzne regiony. Nawiązywane są także międzyzespołowe i międzynarodowe współprace. Są to elementy stymulujące podejmowanie przez uczestniczących aktywnie badaczy częściowych syntez ze zbieranych w procesie monitoringu ciągłych danych o funkcjonowaniu geoekosystemów, a także – co ma istotne znaczenie – proponowanie nowych metod badań terenowych i laboratoryjnych oraz syntez o aspektach aplikacyjnych. Niewątpliwym dowodem tego trendu jest nie tylko podnoszący się poziom intelektualny oferowanych do publikacji opracowań, ale także poszerzający się zespół badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk przyrodniczych i pokrewnych, którzy przedstawiają czytelnikom wyniki dotychczasowych dociekań i postęp w poglądach uzasadniony wiedzą zdobytą w systemie monitoringu. Dzięki temu trendowi rozwojowemu w kolejnym zeszycie „Monitoringu Środowiska Przyrodniczego”,w układzie treści – koncepcje, metody, wyniki, edukacja – mamy możliwość przedstawienia naszym czytelnikom jedenastu artykułów naukowych wnoszących nowe impulsy do systemowego ujmowania przemian zachodzących w różnych ekosystemach, a także dotyczących geograficznych problemów działalności człowieka.

W części „Koncepcje” przedstawiono propozycję podstaw metodycznych ekologicznej analizy krajobrazu kulturowego Polski Środkowej z tradycyjną, rozdrobnioną gospodarką rolną w celu ochrony i zachowania ukształtowanej tam bioróżnorodności na płaszczyźnie geotopu, biotopui utylitopu, na przykładzie testowego obszaru na Wyżynie Łódzkiej.

W części „Metody” zawarte są dwie publikacje z propozycjami rozszerzenia analizy stężeń metali w wodach o procedurę analizy metali zaadsorbowanych na zawiesinie i innych cząstek stałych oraz zakresu programu monitoringu hydrologicznego w obszarach polarnych dla polskich stacji polarnych w Arktyce i Antarktyce.

Wynikowa część zeszytu zawiera siedem pozycji. Dotyczą one roli wybranych czynników meteorologicznych i hydrologicznych w kształtowaniu przewodności elektrolitycznej właściwej i pH wody w zlewni rzeki Bystrzanki, kumulacji metali ciężkich i związanych z tym zmian morfologicznych w plechach porostu wskaźnikowego, dynamiki składu chemicznego w systemie obiegu wody w zlewni jeziora na wyspie Wolin w dziewięcioletnim okresie, czasowej zmienności opadu organicznego w drzewostanach jodłowo-bukowych w okresie 13 lat na głównym masywie Łysogór, czasowej zmienności struktury przestrzennej maksymalnych dobowych opadów w oparciu o 25-letnie dane meteorologiczne z obszaru Polski, wpływu zbiornika retencyjnego na dobowe cykle temperatur wód w rzece Ropie, poniżej zbiornika oraz analizę struktury zgrupowań fauny biegaczowatych w lesie wyżynnym w Szymbarku.

W części „Edukacja” zamieszczono wspomnienie o wybitnym przyrodniku prof. dr. hab. Stefanie Kozłowskim.
Z nadzieją, że opublikowane w zeszycie nr 8 „Monitoringu Środowiska Przyrodniczego” artykuły
naukowe znajdą zainteresowanie u czytelników, zapraszamy autorów do dalszej współpracy
z naszym wydawnictwem.

Kielce, grudzień 2007                                                                      Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski

 

Witold Bochenek, Eugeniusz Gil Rola wybranych czynników meteorologicznych i hydrologicznych w kształtowaniu przewodności elektrolitycznej właściwej i odczynu wody spływu śródglebowego w zlewni Bystrzanki (lata 1999-2005)
Stanisław Huruk, Alicja Huruk, Witold Bochenek Analiza struktury zgrupowania biegaczowatych (Col., Carabidae) w lesie wyżynnym w obrębie Stacji Monitoringu Szymbark
Małgorzata Jóźwiak Kumulacja metali ciężkich i zmiany morfologiczne w plechach porostu Hypogymnia physodes (L.)Nyl.
Robert Kolander Zmienność składu chemicznego w systemie obiegu wody w zlewni jeziora Gardno na wyspie Wolin w okresie 1997-2005
Alojzy Kowalkowski, Marek Jóźwiak Czasowa zmienność opadu organicznego w drzewostanach jodłowobukowych w latach 1994-2006 na głównym masywie Łysogór
Alojzy Kowalkowski Wspomnienie o profesorze Stefanie Kozłowskim (1928-2007)
Michael Link Sustainable protection of biodiversity in Central Poland – thoughts regarding a future model (‘leitbild’) for the development of traditional agricultural landscapes
Anna Rabajczyk Możliwości wykorzystania analizy form metali ciężkich występujących w wodach powierzchniowych w monitoringu środowiska
Alfred Stach Zmienność czasowa struktury przestrzennej maksymalnych sum dobowych opadów
Łukasz Wiejaczka Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie poniżej zbiornika retencyjnego w Klimkówce
Zbigniew Zwoliński Polarny monitoring hydrologiczny –propozycja metodyczna